Όροι για τη χρησιμοποίηση του Δ είκτη Νοημοσύνης-Test.eu και των εντοπισμένων εκδόσεων των υπηρεσιών Δείκτης Νοημοσύνης-Test.eu (PIQeu)

Οι παρόντες επιχειρησιακοί όροι ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Δείκτη Νοημοσύνης- Test.eu (και τοπικών περιοχών δοκιμαστικής εξέτασης δείκτη νοημοσύνης) και του Χρήστη Δείκτη Νοημοσύνης-Test.eu (και τοπικών περιοχών δοκιμαστικής εξέτασης δείκτη νοημοσύνης).

Προδιαγραφή του προγράμματος Δείκτη Νοημοσύνης-Test.eu και βασικοί ορισμοί

Η I&Q GROUP, spol. s r.o. με επίσημη έδρα στην Praha, Troilova 12, Ταχυδρομικό κώδικα: 108 00, Αριθμό Επιχειρησιακής Αναγνώρισης: 27488268, καταχωρημένη στον Εμπορικό Κατάλογο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο στο Hradec Kralove στο τμήμα Γ, εισαγωγή 21977, (εφεξής μόνο "ο Διαχειριστής"), διαχειρίζεται το πρόγραμμα διαδικτύου Δείκτη Νοημοσύνης-Test.eu (εφεξής μόνο "ο IQeu"), όπου οι επισκέπτες (εφεξής μόνο "οι χρήστες") μπορούν να ανακαλύψουν το ΔΕΊΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ τους και το ΔΕΊΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ της χώρας τους.
Βασικοί ορισμοί:
ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ = πηλίκο νοημοσύνης (πηλίκο = αναλογία, μερίδιο) είναι ένας δείκτης νοημοσύνης, με μια κανονική διανομή με το μέσο όρο 100, και σταθερή απόκλιση 15
Εξεταστική δοκιμή = ένας συνδυασμός μιας ανάθεσης εργασίας και πιθανών τύπων απαντήσεων, όπου η καλύτερη σωστή λογική λύση είναι μόνον μία. Οι εξετάσεις δοκιμής μπορούν να αξιολογήσουν διαφορετικούς τύπους ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ (φυσική νοημοσύνη, αριθμητική νοημοσύνη, τρισδιάστατη, κ.λπ.) και συγχωνεύονται σε μια τιμή ΔΕΊΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ, που είναι ακριβέστερη όσο περισσότερες εξετάσεις δοκιμής έχει συμπληρώσει ο Χρήστης.
Όροι χρησιμοποίησης των υπηρεσιών Δείκτη Νοημοσύνης-Test.eu (εφεξής μόνο "PIQeu") = όροι που καθορίζουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των ατόμων που συμμετέχουν στο IQeu (Διαχειριστής και Χρήστες). Η ενημερωμένη έκδοση του PIQeu είναι στο URL http://www.iq-test.gr/terms-conditions/. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το PIQeu, και η αλλαγή ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της στον ανωτέρω ιστοχώρο.
Διαχειριστής = ένα άτομο που φροντίζει την απαλλαγμένη από προβλήματα λειτουργία του κεντρικού υπολογιστή και των εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την παροχή του IQeu
Χρήστης = επισκέπτης που συμπληρώνει μια εξεταστική δοκιμή, ή κάποιος που εγγράφεται στο σύστημα

Δικαιώματα και καθήκοντα των συμμετεχόντων ατόμων

Διαχειριστής:
• Έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με το Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, με κάθε τρόπο σχετικά με οποιοδήποτε θέμα

 • Έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με μεμονωμένους όρους με άλλο άτομο που συμμετέχει στο IQeu
 • Έχει το δικαίωμα να αναστείλει οποιοδήποτε Χρήστη χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο

Χρήστης:

 • Έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με το Διαχειριστή του IQeu
 • Έχει το δικαίωμα να αναγγείλει τη λήξη της λειτουργίας στο IQeu χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο
 • Είναι υποχρεωμένος για να τηρεί τους ισχύοντες όρους του PIQeu
 • Μετά από την πληρωμή, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλύψει το αποτέλεσμα της εξεταστικής δοκιμής, και σε περίπτωση που του αρνηθεί η παραχώριση του αποτελέσματος, έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με το Διαχειριστή και να απαιτήσει αποκατάσταση, αλλά δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση
 • Με την παροχή των προσωπικών στοιχείων, ο χρήστης δίνει στο Διαχειριστή την άδειά του/της να εισαγάγουμε τα προσωπικά στοιχεία του/της στη βάση δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσουμε για την επαφή με το Χρήστη. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία δεν θα παρασχεθούν σε οποιοδήποτε Τρίτο, και θα αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων κατόπιν αιτήσεως. Ο Χρήστης συμφωνεί με αυτήν την δήλωση κατά την εγγραφή ή κατά την συμπλήρση μιας εξεταστικής δοκιμής.

Συμμετοχή των μεμονωμένων ατόμων στο IQeu

Διαχειριστής:

 • Συμμετέχει στο IQeu από την αρχή μέχρι τη λήξη ή μέχρι τη διαβίβαση του IQeu σε ένα άλλο άτομο
 • Ελέγχει την τήρηση του PIQeu και συνάγει συνέπειες από ενδεχόμενη αποτυχία

Χρήστης:

 • Αρχίζει τη συμμετοχή στο IQeu με την συμπλήρωση της εξεταστικής δοκιμής ή κατά την εγγραφή
 • Μπορεί να υπογράψει για να λάβει τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή με την καταχώριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της κατά τη διάρκεια της εγγραφής
 • Μπορεί να τερματίσει οποιαδήποτε στιγμή τη συμμετοχή του/της στο IQeu

4. Ευθύνη των μεμονωμένων ατόμων

Τα άτομα που συμμετέχουν στο IQeu είναι υπεύθυνα μόνο για τα θέματα που μπορούν να επηρεάσουν με τις ενέργειές τους.
Διαχειριστής:

 • Είναι αρμόδιος για την τήρηση του PIQeu
 • Δεν είναι υπεύθυνος για τη δυνατότητα του Χρήστη να πληρώσει

Χρήστης:

 • Είναι υπεύθυνος να τηρήσει το PIQeu

5. Συστήματα πληρωμής

Τα συστήματα πληρωμής παρέχονται από το Διαχειριστή. Τα συστήματα πληρωμής και το ποσό πληρωμής για τα αποτελέσματα καθορίζονται από την τοποθεσία που επιλέγεται από το Χρήστη μετά από την συνπλήρωση της εξεταστικής δοκιμής. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέγει μια διαφορετική τοποθεσία από όπου βρίσκεται προς το παρόν, είναι περισσότερο από πιθανό ότι δεν θα είναι σε θέση καθόλου να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα.
Κατάλογος χωρών, μέθοδοι πληρωμής και ποσά πληρωμής:

iq-test.gr: 4.14 EUR

6. Προστασία προσωπικών στοιχείων, πνευματικά δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στα προγράμματα IQeu μπορεί να ανταλλαχθούν προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Αριθμός Ταυτότητας (IÈO) κ.λπ.). Αυτά τα προσωπικά στοιχεία είναι εμπιστευτικά και μόνο τα άτομα που περιλαμβάνονται σε τέτοια ανταλλαγή έχουν πρόσβαση σε αυτά. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μη παρέχουν τα προσωπικά στοιχεία σε έναν Τρίτο με οποιαδήποτε μορφή (εκτυπωμένα, ηλεκτρονικά, κ.λπ. ), εκτός από διάφορες επισκοπήσεις στατιστικής που δεν μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο. Επίσης, ο Διαχειριστής IQeu διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει ανάλυση της συμπεριφοράς άλλων ατόμων που περιλαμβάνονται στο IQeu και να τις παρέχει τελικά σε έναν Τρίτο, αποκλειστικά μόνο σε μορφή στατιστικών στοιχείων που δεν μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο.

7. Υποστήριξη

Για επιχειρησιακά θέματα επικοινωνείστε με:
Email: email
Για τεχνικά θέματα επικοινωνείστε με:
Email: email
Ο Διαχειριστής του IQeu επί γραπτής αιτήσεως ενός συγκεκριμένου ατόμου θα εκτελέσει όλες τις οικονομικά λογικές ενέργειες για να αφαιρέσει όλα τα προσωπικά στοιχεία του σχετικού ατόμου.
Ενημερώθκε και δημοσιεύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2006
Οι παρόντες όροι ισχύουν από τις 24 Δεκεμβρίου 2006
(ή αμέσως τη στιγμή μιας νέας εγγραφής στο σύστημα ή με την συμπλήρωση της εξεταστικής δοκιμής
Εκδόθκε από την I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006